SMĚREM KE DRUHÉMU JERUZALEMSKÉMU KONCILU

SEDM POTVRZENÍ

Naše vyhlášení potvrzující mesiánsko-židovské hnutí

V souladu se zásadou úcty k rozmanitosti v Kristově těle týkající se židovské a nežidovské identity ustanovené na původním Jeruzalémském koncilu, jak je o něm psáno v 15. kapitole Skutků apoštolů, činíme toto vyhlášení:

1

Potvrzujeme

Vyvolení Izraele, jeho neodvolatelnou povahu a Boží nedokončenou práci se židovským lidem, která se týká jeho spásy. Dále potvrzujeme roli Izraele jako požehnání pro národy.

2

Povzbuzujeme

Židy, kteří uvěří v Mesiáše Ježíše, aby si zachovali svoji židovskou identitu a žili jako součást svého lidu způsobem, který je v souladu s Novou smlouvou.

3

Potvrzujeme

vytvoření mesiánsko-židovských kongregací jako významného a efektivního způsobu vyjádření židovské kolektivní identity v Ježíši. Potvrzujeme rovněž jednotlivé Židy a skupiny, které jsou součástí církví a povzbuzujeme je v jejich závazku židovského způsobu života a identity.

4

Vyzýváme

církve a církevní sbory všech tradic, aby vybudovali mosty k mesiánsko-židovským kongregacím a skupinám a podali jim přátelskou ruku.

5

Vyzýváme

mesiánsko-židovské kongregace, aby rozvíjely autentické židovské vyjádření své víry v Ježíše Mesiáše, a tak naplnily jim Bohem svěřený úkol. Mohou se na nás spolehnout jako na své bratry a sestry v Mesiáši.

7

Jsme přesvědčeni

že pokud bude židovské i nežidovské vyjádření způsobu života v Ježíši růst organicky, bok po boku s odlišnými identitami, bude tím oslaven Bůh, rozšíří se Nebeské království, a vize „jednoho nového člověka“ v listu Efezským 2. kapitole se rozvine jako ovoce původního Abrahámova požehnání národům.

6

Potvrzujeme

naši ochotu být hlasem v našich vlastních církevních strukturách a sférách vlivu proti všem formám antisemitismu, teologie náhrady (supersessionizmus) a vyučování, které vylučuje identitu židovského vyjádření víry v Ježíše.

Zapojte se do modlitební iniciativy SVĚTLA PRO MESIÁŠE

Jestliže tys byl vyťat ze své plané olivy a proti přírodě naroubován na ušlechtilou olivu, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří!
Římanům 11, 24

Kontakt na TJCII v ČR

Josef Byrtus, josefbyrtus@seznam.cz