SMĚREM KE DRUHÉMU JERUZALÉMSKÉMU KONCILU

SEDM POTVRZENÍ

pro mesiánské židovství

V souladu se zásadou úcty k rozmanitosti v Mesiášově těle týkající se židovské a nežidovské identity ustanovené na původním Jeruzalémském koncilu, jak je o něm psáno v 15. kapitole Skutků apoštolů, činíme toto vyhlášení:

1

Potvrzujeme

Vyvolení Izraele, jeho neodvolatelnou povahu a Boží nedokončenou práci se židovským lidem, která se týká jeho spásy. Dále potvrzujeme roli Izraele jako požehnání pro národy.

2

Povzbuzujeme

židy a židovky, kteří uvěří v Mesiáše Ježíše, aby si zachovali svoji židovskou identitu a žili jako součást svého lidu způsobem, který je v souladu s Novou smlouvou.

3

Potvrzujeme

vytvoření mesiánských židovských kongregací jako potřebného a efektivního způsobu vyjádření židovské identity v Ježíši. Povzbuzujeme rovněž židy a židovky, kteří jsou součástí církví v jejich identitě a závazku židovského způsobu života.

4

Vyzýváme

křesťanské církve všech tradic, aby budovaly mosty k mesiánským židovským kongregacím a skupinám a podaly jim přátelskou ruku.

5

Vyzýváme

mesiánské židovské kongregace, aby rozvíjely autentické židovské vyjádření své víry v Ježíše Mesiáše, a tak naplnily jim Bohem svěřený úkol. Mohou se na nás spolehnout jako na své bratry a sestry v Mesiáši.

6

Potvrzujeme

naši ochotu být hlasem v našich vlastních náboženských i světských kruzích proti všem formám antisemitismu, teologii náhrady a vyučování, které vylučuje židovské vyjádření víry v Ježíše.

7

Jsme přesvědčeni

že pokud bude židovský i nežidovský způsob života v Ježíši růst organicky, bok po boku s respektem k odlišnosti, bude tím oslaven Bůh, rozšíří se Nebeské království a vize „jednoho nového člověka“ z listu Efezským 2. kapitoly přinese ovoce původního Abrahámova požehnání národům.

Zapojte se do modlitební iniciativy Světla pro Mesiáše

Jestliže tys byl vyťat ze své plané olivy a proti přírodě naroubován na ušlechtilou olivu, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří!
Římanům 11, 24

Toward Jerusalem Council II

tjcii.cz@gmail.com, +420739469585

TJCII Global - www.tjcii.org