Světla pro Mesiáše

Iniciativa Světla pro Mesiáše sjednocuje obsahově, časově a prostorově věřící z národů i ze židů v pravidelných modlitbách za židovský lid, poznání Mesiáše a vizi TJCII.
 

Modlíme se za

 • židovský národ, aby rozpoznal Ješuu jako svého Mesiáše 

 • sjednocení věřících z národů i ze židů s úctou k rozmanitosti

 • smíření mezi křesťany a židy a eliminaci antisemitismu

 • vizi TJCII, její růst v Božím duchu a aktivní členy/ky

 • uskutečnění Druhého Jeruzalémského koncilu

Čas modliteb

 • od pátečního západu slunce, kdy v židovských domovech začíná sobota a obvykle se zapalují šabatové svíce (tím vytváříme sice neviditelnou, ale sílící jednotu modliteb věřících z národů i ze židů).

 • sobota je zároveň spojnicí mezi Ježíšovým obětováním se na kříži pátečního odpoledne a radostnou nadějí z Jeho vzkříšení nedělního rána. Je spojnicí pokoje mezi vykoupením a vzkříšením. Je propojením svátečních dní židů i křesťanů, časem sourozenecké jednoty.

Jsme si vědomi časového posunu v prostoru Země. Vnímáme ho jako dar rozprostření našich modliteb v čase.

Místo modliteb

 • prostor našich domovů či jiných obvyklých míst, kde se často modlíme a žijeme 

Modlitebníci a modlitebnice jsou jako sůl či kvas z Ježíšova podobenství, kteří jsou rozptýleni, aby prosolili či prokvasili prostor našich zemí a posléze i celé Země. Našim poutem v modlitbě je vědomí sourozenecké jednoty.

Forma modliteb

 • můžeme zapálit svíce jako symbol svátečních dní
 • modlíme se otevření k vedení Duchem svatým

K požehnání světla lze nezávazně využít níže uvedená slova, která vycházejí z židovského žehnání světel a Ježíšových slov o světle.

Česky:„Požehnaný jsi Ty Hospodine, Bože náš, králi celého vesmíru, jež jsi nás posvětil slovy Ježíše: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (Jan 8, 12)

Hebrejsky: čteme z prava do leva

.ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו בדברי ישוע: אנכי אור העולם ההלך אחרי לא ילך בחשך כי לו אור החיים

Fonetický přepis: Baruch ata Adonaj, Elohejnu, Melech haolam ašer kidšanu bedivrej Ješua: anochi or haolam, haholech acharaj lo jelech bachošech ki lo or hachajim.

Mapa Světel pro Mesiáše

Prosíme všechny, kteří se rozhodli zapojit se pravidelnými modlitbami do iniciativy Světla pro Mesiáše, aby nahlásili místo a zemi, kde se modlí s jednoduchým upřesněním (např.: Praha 7, 2 osoby, Česká republika) na mailovou  adresu: josefbyrtus@seznam.cz

Kontakt na TJCII v ČR

Josef Byrtus, josefbyrtus@seznam.cz

Lights for Messiah

The initiative Lights for Messiah brings together in terms of content, time and space believers from the nations and from the Jews in regular prayers for the Jewish people, recognition of Messiah and the TJCII vision.

We Pray for

 • Jews to recognise Yeshua as their Messiah
 • union of believers from the nations and from Jews with respect to diversity
 • reconciliation between Christians and Jews and elimination of antisemitism
 • TJCII vision, its growth in holy spirit and active members
 • realisation of the second Jerusalem council

Time of Prayer

 • from Friday sun dusk, which is the beginning of Saturday in Jewish homes and the Shabbat lights are lit (this way we create invisible prayer unity of believers from the nation and from Jews growing in strength).
 • Saturday also connects Yeshua's selfsacrifice on the cross of Friday afternoon and joyful hope of His resurrection of Sunday morning. It is a connection of peace between atonement and resurrection. It is a linking chain of both Jewish and Christian holy days, a time of unity between the siblings.

We are aware of the time zone change within the space of the Earth. We see it as a gift of spreading our prayers in time.

Place of Prayer

 • our homes or other spaces, where we live and pray

Intercessors are like the gospel salt or yeast, spread in space to salten the dough or make it grow. We are connected in prayer by the bond of siblings.

Form of Prayer

 • you can light candles as a symbol of holy days
 • we pray open to the leadership of Holy Spirit

To bless the lights you can use the words below that follow Jewish blessing of lights and Yeshua's words of light.

In English: „Blessed are you, Lord our God, King of the universe, who sanctified us with the words of Jesus: “I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.”  (John 8, 12)

In Hebrew: read from right to left

.ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו בדברי ישוע: אנכי אור העולם ההלך אחרי לא ילך בחשך כי לו אור החיים

Phonetic transcribtion: Baruch ata Adonai, Eloheinu, Melech haolam asher kidshanu bedivrei Yeshua: anochi or haolam, haholech acharai lo yelech bachoshech ki lo or hachaim.

Prayer Network Map

All those who decided to join the pregular prayer initiative Lights for Messiah, please notify us of your country and place of prayer with simple specification (eg.: Prague 7, 2 people, Czechia) to the following e-mail address: josefbyrtus@seznam.cz